Kasandra23

55 tekstów – auto­rem jest Ka­san­dra23.

Po dzień dzi­siej­szy mi­mo kil­ku lat odkąd odeszłaś… wciąż słyszę Twój ciepły glos prze­pełniony miłością …Mi­liony wspom­nień z naszych dziecięcych lat ...Dni w których ra­zem pat­rzyłyśmy na niebo podzi­wiając gwiaz­dy …Sios­tro pa­miętasz to Nasz gwieździs­te niebo ?Te­raz jes­teś pośród nich … Tęskno¬ta za zmarłą osobą z dnia na dzień wzras¬ta. Nie maleje.

Tak mi Ciebie brak..Gosiu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 listopada 2014, 00:23

Ut­ka­na z niepo­wodzeń, pogrążona przez smu­tek , niszczo­na przez doświad­cze­nia. Zaczęła bu­dować schron...
Otoczyła się znieczulicą.
Tak dzięki te­mu za­pom­niała co to znaczy czuć. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 7 maja 2011, 00:48

Cisza...Często wy­raża więcej niż po­tok słów ...Mówi sa­ma za siebie... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 4 maja 2011, 23:54

Są ta­kie dni w których uśmiech nie wychodzi i nie ma to naj­mniej­sze­go znacze­nia ... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 marca 2011, 23:13

Jed­ni żyją przeszłością in­ni te­raźniej­szością ... Za­pom­nieli jed­nak o przyszłości w której nie pot­ra­fią się od­na­leźć . 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 marca 2011, 23:31

...Ser­ce jest or­ga­nem co się re­gene­ruje ...Cza­sami pot­rze­ba więcej cza­su aby to nastąpiło .War­to cze­kać a nie oczekiwać...

Z De­dykac­ja dla dori_34 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 marca 2011, 01:33

Wy­palam się...
Tak czy inaczej spłonę...
Nie znam Twoich za­miarów od­nośnie mo­jej oso­by .
Spłonę z wy­pale­nia się al­bo spłonę z te­go co we mnie jeszcze możesz rozpalić. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 marca 2011, 23:50

Wiesz... naj­trud­niej dos­trzec w so­bie to co in­ni widza w Tobie...
Właśnie wte­dy wy­daje Ci się jak­by mówi­li o in­nej oso­bie ... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 13 marca 2011, 20:15

...a wys­tar­czy tyl­ko umieć zaufać al­bo aż...
... al­bo się prze­jedziesz na tym lodzie i się wy­pier­niczysz na zbi­ty pysk bo okaże się ze ta oso­ba nie war­ta była te­go ,al­bo w trak­cie nałożysz łyżwy i będziesz ro­bić pi­ruety dla­tego że zaufałeś od­po­wied­niej oso­bie .

Pa­miętaj war­to ry­zyko­wać .

z roz­mo­wy z Ania . 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 marca 2011, 22:59

Wszys­tko tak nap­rawdę jest wys­ta­wiane na próby
Zwłaszcza to na czym nam naj­bar­dziej zależy. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 marca 2011, 21:51

Kasandra23

To co było wczoraj nie pozwól aby zabiło szanse na Twoje lepsze dzisiaj i wspaniale jutro...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Kasandra23

Użytkownicy
J K L
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 listopada 2014, 23:50Lila02 sko­men­to­wał tek­st Po dzień dzi­siej­szy mi­mo [...]

1 listopada 2014, 00:52Kasandra23 sko­men­to­wał tek­st Cisza aż huczy W blas­ku [...]

1 listopada 2014, 00:39Kasandra23 sko­men­to­wał tek­st Po dzień dzi­siej­szy mi­mo [...]

1 listopada 2014, 00:31krysta sko­men­to­wał tek­st Po dzień dzi­siej­szy mi­mo [...]

1 listopada 2014, 00:23Kasandra23 do­dał no­wy tek­st Po dzień dzi­siej­szy mi­mo [...]

31 października 2014, 23:41Kasandra23 sko­men­to­wał tek­st Okruchy życia...